Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: Pontozott Világ Kft.


Székhely: 2051 Biatorbágy, Szily
Kálmán utca 4/a. fsz. 2.Levelezési
cím: 2051
Biatorbágy, Szily Kálmán utca 4/a. fsz. 2.


Nyilvántartásba
vevő hatóság: Budapest
Környéki Törvényszék


Cégjegyzék szám: 13-09-208695


Adószám: 25480296-2-13


Képviselő: Szalóki Ildikó


Telefonszám:
06203289228


E-mail:
ildiko@pontozottvilag.hu


Honlap: https://elmenyfestes.pontozottvilag.hu/


Bankszámlaszám: 10403208-50526978-85671001Tárhelyszolgáltató
adataiNév: Tárhely.Eu


Szolgáltató
Kft.Székhely: 1097 Budapest, Könyves
Kálmán körút 12-14.


Elérhetőség: +36 1 789-2-789, support@tarhely.euWeboldal: https://tarhely.eu/

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre letölthető oktató anyagok, minták, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

   Vonatkozó jogszabályok

   A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

   • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
   • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
   • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
   • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
   • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    
   • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
   • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
   • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
   • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
   • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

   Az ÁSZF hatálya, elfogadása

   A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket,  fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

   A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

   Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. 

   A szerződés nyelve, a szerződés formája

   A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

   A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

   E-számla

   Egyéni vállalkozásként a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmazok. Ön
   a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla
   alkalmazásához.

   Árak

   Az árak
   forintban értendők, tartalmazzák, alanyi adó mentesen.  Nem zárható
   ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa.
   Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben
   Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, de
   szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja
   alapján jár el az Eladó.

   Eljárás hibás ár esetén

   Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

   • – 0 Ft-os ár,
   • – kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

   Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

   Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

   A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

   • Telefon: 06203289228
   • Internet cím: https://elmenyfestes.pontozottvilag.hu/
   • E-mail: ildiko@pontozottvilag.hu

   A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek a termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.


   A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. 

   Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.


   A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

   1. a fogyasztó neve, lakcíme,
   2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
   3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
   4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
   5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
   6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
   7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

   A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

   A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:


   Fogyasztóvédelmi eljárás

   Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/


   Bírósági eljárás

   Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.


   Békéltető testületi eljárás

   Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

   A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

   Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

   Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

   A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

   A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

   A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

   A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.A kérelemnek tartalmaznia kell

   1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
   2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
   3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
   4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
   5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
   6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
   7. a testület döntésére irányuló indítványt,
   8. a fogyasztó aláírását.

   A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

   Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

   A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
   A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
   https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek


   Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

   Baranya Megyei Békéltető Testület
   Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
   Telefonszám: 06-72-507-154
   Fax: 06-72-507-152
   E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

   Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
   Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
   Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
   Fax: 06-76-501-538
   E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu
   Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

   Békés Megyei Békéltető Testület
   Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
   Telefonszám: 06-66-324-976
   Fax: 06-66-324-976
   E-mail: eva.toth@bmkik.hu

   Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
   Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
   Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
   Fax: 06-46-501-099
   E-mail: bekeltetes@bokik.hu

   Budapesti Békéltető Testület
   Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 99. I. em. 111.
   Telefonszám: 06-1-488-2131
   E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
   Honlap: bekeltet.bkik.hu

   Csongrád Megyei Békéltető Testület
   Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
   Telefonszám: 06-62-554-250/118
   Fax: 06-62-426-149
   E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

   Fejér Megyei Békéltető Testület
   Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
   Telefonszám:06-22-510-310
   Fax: 06-22-510-312
   E-mail: fmkik@fmkik.hu

   Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
   Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
   Telefonszám: 06-96-520-217
   Fax: 06-96-520-218
   E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

   Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
   Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
   Telefonszám: 06-52-500-710
   Fax: 06-52-500-720
   E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

   Heves Megyei Békéltető Testület
   Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
   Telefonszám: 06-36-429-612
   Fax: 06-36-323-615
   E-mail: hkik@hkik.hu

   Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
   Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
   Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
   Fax: 06-56-510-628
   E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

   Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
   Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
   Telefonszám: 06-34-513-027
   Fax: 06-34-316-259
   E-mail: szilvi@kemkik.hu

   Nógrád Megyei Békéltető Testület
   Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
   Telefonszám: 06-32-520-860
   Fax: 06-32-520-862
   E-mail: nkik@nkik.hu

   Pest Megyei Békéltető Testület
   Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
   Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
   Telefonszám: 06-1-792-7881
   E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
   Honlap: http://panaszrendezes.hu/

   Somogy Megyei Békéltető Testület
   Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
   Telefonszám: 06-82-501-026
   Fax: 06-82-501-046
   E-mail: skik@skik.hu

   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
   Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
   Telefonszám: 06-42-311-544
   Fax: 06-42-311-750
   E-mail: bekelteto@szabkam.hu

   Tolna Megyei Békéltető Testület
   Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
   Telefonszám: 06-74-411-661
   Fax: 06-74-411-456
   E-mail: kamara@tmkik.hu

   Vas Megyei Békéltető Testület
   Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
   Telefonszám: 06-94-312-356
   Fax: 06-94-316-936
   E-mail: vmkik@vmkik.hu

   Veszprém Megyei Békéltető Testület
   Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
   Telefonszám: +36-88-814-121 
   Fax: 06-88-412-150
   E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

   Zala Megyei Békéltető Testület
   Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
   Telefonszám: 06-92-550-513
   Fax: 06-92-550-525
   E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu


   Online vitarendezési platform

   Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

   Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
   A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

   Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
   Szerzői jogok

   A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal, és minden oktatási anyag szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások, oktató anyagok engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Szalóki Ildikó

   Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

   Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.


   Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

   A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

   A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.A weboldalon  megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.


   A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

   A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

   Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

   Önnek a
   megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van
   az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva
   az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már
   a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége,
   hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön
   által megadott adatok alapján kerül számlázásra, ill. a megadott email címre továbbítódnak a letöltéshez szükséges információk. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím
   vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás
   kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés
   létrejöttét. Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott
   adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie
   kell a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását a megrendeléskor
   megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Vásárló
   az Eladó felé.

   A honlap használata

   A vásárlás nem regisztrációhoz kötött.


   A Termék kiválasztása

   A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék leírását, főbb adatait, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. 


   Kosárba helyezés

   A Termék kiválasztása után Ön a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú –  terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

   Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható.

   Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, megjelenik a kosár tartalma. Ha Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a „Tovább a pénztárhoz” gombra! Amennyiben a kiválasztott terméket szeretné ismét megnézni, vagy újabb terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy kattintson a „Vásárlás folytatása” gombra!


   A Kosár megtekintése

   A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár” menüpontra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.
   Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.


   Vásárlói adatok megadása

    „Megrendelés” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. 

   A „Felhasználói adatok” szövegdobozban e-mail címét, a „Számlázási információ” szövegdobozban teljes nevét, címét, telefonszámát tudja megadni.  A „Megjegyzés” szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg további információt.


   A rendelés áttekintése

   A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a „Mégsem” gombra kattintva törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, és visszaléphet a Kosár tartalmához. A „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintás esetén Ön a „Rendelés áttekintése” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nem változtathat, csak ha a „Vissza” gombra kattint).


   A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

   Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek. 

   Ön a „Megrendelés elküldése”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.


   Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

   Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát.  A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

   Fizetési módok

   Banki átutalás


   Teljesítési határidő

   A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Az Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

   Külföldre történő értékesítés

   Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárókat.


   A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.


   A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.

   Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.


   Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.


   Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.


   Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg,

   Eladó visszatarthatja a Termék letöltési lehetőségét, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét).

   Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

   Eladó a Termék letöltése érdekében a magyar vásárlókat megillető letöltési lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is.

   Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

   Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglaltak szerin:

   a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.